Zkoušky 2020-21

 

UNESCO kvíz

Studuješ na GIO?
Jsme součástí projektu UNESCO a UNESCO školou.
Kliknutím na logo pomoz prosím s vyplněním krátkého dotazníku - kvízu. 

Děkujeme!

 

PROMO VIDEO GYMNÁZIA

Ve spolupráci s regionální televizí

bylo natočeno promo-video našeho gymnázia. Máte možnost zhlédnout unikátní záběry z dronu a udělat si tak lepší představu o naší škole.


dlouhá verze

(MP4, 877 MB, 4:02 min)


krátká verze

(MP4, 197 MB, 0:54 min)

Fotogalerie gymnázia

větší náhledy ve fotogalerii

a také více fotografií v oficiální fotogalerii gymnázia

 


 Nejnovější fotogalerie...  

 

 

NEJBLIŽŠÍ AKCE

KALENDÁŘ

P Ú S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 

GIO NA FACEBOOKU

Kdo je online

Je zde 0 uživatelů online.

Přihlášení

Jste zde

Domů

Přijímací řízení v roce 2021

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů, kritéria přijímacího řízení a termíny přijímací zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení

Pro  školní  rok  2021-2022  přijme ředitel Gymnázia  Ivana Olbrachta Semily ke vzdělávání uchazeče, kteří splní podmínky přijímacího řízení, a to:

■  30 žáků (1 třída)  do 1. ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium  (čtyřleté  studium); → ke vzdělávání bude přijato 30 uchazečů, z toho 29 uchazečů přímo a 1 uchazeč  na odvolání

■  30 žáků (1 třída)  do 1. ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium); → ke vzdělávání bude přijato 30 uchazečů, z toho 29 uchazečů přímo a 1 uchazeč  na odvolání

Kritéria přijímacího řízení v roce 2021 na Gymnáziu Ivana Olbrachta Semily

Kritéria přijímacího řízení pro osmileté studium

a) výsledky   jednotné    přijímací   zkoušky   pořádané   CENTREM  (zkouška  se  koná formou testu z českého jazyka a z matematiky a musí ji vykonat všichni uchazeči) 

→ za obě zkoušky dohromady lze  získat maximálně 100  bodů  (tj. maximálně 50 bodů z českého jazyka a maximálně 50 bodů z matematiky)

b) znalosti  uchazeče  vyjádřené  hodnocením  na  vybraných vysvědčeních z předchozího vzdělávání  na ZŠ, a to z vysvědčení za 1. pololetí 4. třídy ZŠ a za 1. pololetí 5. třídy ZŠ

počítá se prospěchový průměr z obou uvedených vysvědčení dohromady dle  následující tabulky:

    1,00 -1,09   57    bodů        1,60 - 1,69      24    bodů                              

    1,10 -1,19   54    bodů        1,70 - 1,79      18    bodů

    1,20 -1,29   48    bodů        1,80 - 1,89      12    bodů                  

    1,30 -1,39   42    bodů        1,90 - 1,99        6    bodů                      

    1,40 -1,49   36    bodů        2,00 a horší       0    bodů                              

    1,50 -1,59   30    bodů

    → maximálně lze získat  57 bodů

Za obě kritéria dohromady může uchazeč získat maximálně 157 bodů.

Na základě součtu výsledků za obě kritéria bude sestaveno výsledné pořadí uchazečů. V  případě stejného součtu bodů u více uchazečů budou o pořadí uchazečů ve výsledkové listině rozhodovat pomocná kritéria v tomto pořadí:

1. bodové hodnocení z jednotné přijímací zkoušky za oba předměty dohromady podle kritéria a),

2. bodové hodnocení za hodnocení na obou vysvědčeních dohromady dle kritéria b),

3. bodové hodnocení ze zkoušky z matematiky,

4. bodové hodnocení ze zkoušky z českého jazyka.

Kritéria přijímacího řízení pro čtyřleté studium

a) výsledky   jednotné    přijímací   zkoušky   pořádané   CENTREM  (zkouška  se  koná formou testu z českého jazyka a z matematiky a musí ji vykonat všichni uchazeči) 

→ za obě zkoušky dohromady lze  získat maximálně 100  bodů  (tj. maximálně 50 bodů z českého jazyka a maximálně 50 bodů z matematiky)

b) znalosti  uchazeče  vyjádřené  hodnocením  na  vybraných vysvědčeních z předchozího vzdělávání  na ZŠ, a to z vysvědčení za 1. pololetí 8. třídy ZŠ a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ

→ počítá se prospěchový průměr z obou uvedených vysvědčení dohromady dle  následující tabulky:

    1,00 -1,09   57    bodů        1,60 - 1,69      24    bodů                              

    1,10 -1,19   54    bodů        1,70 - 1,79      18    bodů

    1,20 -1,29   48    bodů        1,80 - 1,89      12    bodů                  

    1,30 -1,39   42    bodů        1,90 - 1,99        6    bodů                      

    1,40 -1,49   36    bodů        2,00 a horší       0    bodů                              

    1,50 -1,59   30    bodů

→ maximálně lze získat  57 bodů

Za obě kritéria dohromady může uchazeč získat maximálně 157 bodů.

Na základě součtu výsledků za obě kritéria bude sestaveno výsledné pořadí uchazečů. V  případě stejného součtu bodů u více uchazečů budou o pořadí uchazečů ve výsledkové listině rozhodovat pomocná kritéria v tomto pořadí:

1. bodové hodnocení z jednotné přijímací zkoušky za oba předměty dohromady podle kritéria a),

2. bodové hodnocení za hodnocení na obou vysvědčeních dohromady dle kritéria b),

3. bodové hodnocení ze zkoušky z matematiky,

4. bodové hodnocení ze zkoušky z českého jazyka.

Ke vzdělávání ve čtyřletém studijním oboru mohou být přijati uchazeči z 9. tříd nebo úspěšní absolventi základní školy.

Další důležité informace pro uchazeče o studium a jejich rodiče, resp. zákonné zástupce:

 přihlášku k  přijímacímu řízení na střední školu je nutné podat řediteli střední školy nejpozději do 1. března 2021 (doporučeně poštou nebo osobně do kanceláře školy); uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří žádají o uzpůsobení  podmínek přijímací zkoušky, přiloží k přihlášce příslušné doporučení školského poradenského zařízení

na přihlášce není třeba dokládat potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazečů ke vzdělávání (platí pro oba studijní programy)

termíny jednotné přijímací zkoušky:

a) čtyřletý studijní obor: pondělí 12. 4. 2021 (1. řádný termín), úterý 13. 4. 2021 (2. řádný termín)

b) osmiletý studijní obor: středa 14. 4. 2021 (1. řádný termín), čtvrtek 15. 4. 2021 (2. řádný termín)

jednotný termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení je stanoven na čtvrtek 29. dubna 2021 v 8.00 hod. (dle § 60d odst. 2 školského zákona a opatření obecné povahy MŠMT 43073/2020-3 ze dne 5. ledna 2021); výsledky budou zveřejněny na webových stránkách školy (www.giosm.cz) výhradně pod registračním číslem, které uchazeč obdrží v den konání zkoušky

▪ účastníci řízení se podle správního řádu (§ 36, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.) mohou vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzděláváním před vydáním rozhodnutí dne 28. dubna 2021 od 11.00 do 12.00 hod.

▪ písemné rozhodnutí obdrží v souladu se zákonem pouze nepřijatí uchazeči

▪ nepřijatí uchazeči mohou prostřednictvím svých zákonných zástupců podat odvolání (poučení o způsobu a termínu podání odvolání bude součástí rozhodnutí)

▪ úmysl vzdělávat se v dané střední škole musí potvrdit přijatý uchazeč doručením  tzv. zápisového lístku (nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí), zápisový lístek může být uplatněn jen jednou (to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání); nepotvrdí-li uchazeč, resp. jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl uchazeče vzdělávat se ve škole,do které byl přijat, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané škole a na místo tohoto uchazeče může být přijat jiný uchazeč

▪ v případě, že po ukončení 1. kola přijímacího řízení budou pro uchazeče o vzdělávání volná místa, může ředitel školy rozhodnout o vypsání 2. kola přijímacího řízení

Příslušné rozhodnutí ředitele k přijímacímu řízení v roce 2021 je uloženo a evidováno ve škole (č.j. 33/2021/VOJ-1 ze dne 15. 1. 2021).

© PhDr. Jindřich Vojta, ředitel Gymnázia Ivana Olbrachta Semily, aktualizováno dne 29. ledna 2021

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily přijme ke vzdělávání od školního roku 2021-2022 uchazeče, kteří splní podmínky přijímacího řízení, a to:

  •  30  žáků (1 třída) do  1. ročníku  oboru  vzdělávání  79-41-K/41  Gymnázium (čtyřleté  všeobecné studium a 30  žáků (1 třída) do  1. ročníku  oboru  vzdělávání  79-41-K/81  Gymnázium (osmileté všeobecné studium)

Uchazeči, kteří mají zájem studovat na našem gymnáziu, budou konat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky, které zajišťuje a hodnotí CENTRUM (CERMAT). Kromě výsledků zkoušek budou v přijímacím řízení započteny znalosti uchazečů vyjádřené hodnocením na určených vysvědčeních z předchozího vzdělávání na ZŠ. Ze součtu výsledků bude sestaveno pořadí přijatých uchazečů.

Kritéria přijímacího řízení, další informace a podrobností k přijímacímu řízení zveřejníme dle pokynů MŠMT a v souladu s platnou legislativou nejpozději do 31. ledna 2021.

Přihlášky ke vzdělávání je třeba doručit nejpozději do 1. března 2021.

Sledujte pečlivě informace na této stránce, která bude průběžně aktualizována. Pokud máte jakýkoli dotaz k přijímacímu řízení nebo pokud potřebujete ve věci přijímacího řízení poradit už nyní, neváhejte kontaktovat ředitele nebo zástupce ředitele našeho gymnázia. Servis pro uchazeče před zkouškami a v průběhu celého přijímacího řízení je pro nás samozřejmostí.

© PhDr. Jindřich Vojta, ředitel Gymnázia Ivana Olbrachta Semily, aktualizováno dne 14.1.2021

 

PROJEKTY na GIO

  

PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I

2018 - 2020

Projekt EU „OP VVV, ŠABLONY GYMNÁZIUM SEMILY 2018-2020“, registrační číslo projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008073


 

WEB TechUP na GIO stránkách


 

BAKAWEB

GIO MAIL

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

SUPLOVÁNÍ, ROZVRHY

možnost volby stálého rozvrhu, rozvrhu pro tento týden, rozvrhu učitele, učebny,...

JÍDELNA

PŘIHLÁSIT

UPOZORNĚNÍ !!!

JE NUTNÉ PROVÉST REGISTRACI UŽIVATELE POMOCÍ EMAILU,

NÁSLEDNĚ VYHLEDAT ŠKOLNÍ JÍDELNU GIO (číslo: 11183) A PAK "PŘIDAT STRÁVNÍKA" POMOCÍ SVÝCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ.

NÁVOD PRO REGISTRACI (.pdf)

Kde nás najdete?

Najdete nás na mapy.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily

Nad Špejcharem 574

51301 SEMILY

Mobilní Bakaláři

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče, pro GIO

Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

Ke stažení na GOOGLE PLAY


Jak u nás bude?

Počasí Semily - Slunečno.cz